Select Page

IMAN TAREK

Iman Tarek is a HipHop activist from Isfahan Province. He started his journey in late 2000's by rapping, but gradually moved towards producing content, translation, writing articles and reviews. He decided to make a comeback with rapping in Isfahani dialect for "Seven Climes".

ایمان تارک فعال هیپ هاپ اهل اصفهان است. او کار خود را در اواخر دهه ۸۰ با رپ کردن شروع کرد؛ ولی به مرور به سمت تولید محتوا، مقاله نویسی، ترجمه و نقد هیپ هاپ حرکت کرد. او بعد از چند سال دوری از رپ کردن، تصمیم گرفت در اولین پروژه‌ی هفت اقلیم اثری به گویش اصفهانی اجرا کند. 

متن «قفِس» به اصفهانی

قفِس

ورس اول:
هیشکی نبود جوابی سوالی ما را بدِد
نه پیرَنی عثمون، نه قسمی ابلفضل
هرچی ننه آقا گفتن، گفتیم چشم
خری خُبی شدیم تش
هیشکی نگفت به چند من خرد هـَ
طِرِفی ما سُسِّس بازاری مرد آ زن
آزادی بییَی بوگوی آزادی قدغن
اِز بِچه‌چیا گرفته تا پیری دمی مرگ
همه میریم زیری قبر
بعدی سوختن، نی فرقی بینی چِشی خشک آ تر
پس اون دنیا را بیگیریند آ بذاریند بومونِد این یکی برا من
وقتی یکی میشه بُتی همه، دیگه اونجا نی فکری برا جمع
وقتی قفِس میشِد مکانی امن، جرمه پریدن
زیمین ترجیح میدد ببلعدد به جا حرف زدن
پ من ترجیح میدم حرف بزنم به جا بلعیدن
کم دیدم خورشیدایی که به شبا حادقند
هم مردا حواند آ هم زَنا آدِمند

همخوان:
اینجا هیچ چیزی خُبی خُبیِت ندارِد
بسه خودم خب میدونم
هیش کودوم حرفادون حقیقِت ندارد
[مهدی باقربیگی (بازیگر نقش مجید): خسته شدم، خسته شدم]
اینجا هیچ چیزی خبی خبیت ندارِد
میخوام راما خودم پیدا کونم
هیشکودوم حرفادون حقیقِت ندارد
[مهدی باقربیگی (بازیگر نقش مجید): دیگه نیمیخوام فیلم بازی کونم]

ورس دوم:
پسِر باید بِزِنه خوارشا، نگن حج آقا بی غیرِتس
لابد جمالی دختِرام جمالی مِیِّتِس
که هرچی نبینی بیترس… نه؟
نبینی بِیتِرس پَـ
نِتیجه‌ای تجاوزد شدس یه بچه‌ای پر از خشم
اشک بیریز که هرچی گفته‌یْ دوروغ بودس به بِچِد
از قِداسِتی شِمشیردِس این خونی که می‌چِکد
فوبیای… جمعی همه خُبیای…
راستگرا (محافظه کار)، دگرجنسگرا، مصرفگرا که شومای
بیا پاین دای! تاریخ پر اِز مِثی توس
عاشقا را خفه می‌کونی آ پا میدی به دزد
مزدی اطمینان میگیری آ من پُری شَکّم
حرفی حق نیمیشنُوی اِگه ندی حقی حرفم
نیمیتونی بشنُوی سوالی بِچادا
همزمان می‌پرستی خدا وا نژادا
دردی ما برا شوما عایدی دارد
برا من شایِدس بایِدی کارِد

همخوان:
اینجا هیچ چیزی خُبی خُبیِت ندارِد
بسه خودم خب میدونم
هیش کودوم حرفادون حقیقِت ندارد
[مهدی باقربیگی (بازیگر نقش مجید): خسته شدم، خسته شدم]
اینجا هیچ چیزی خبی خبیت ندارِد
میخوام راما خودم پیدا کونم
هیشکودوم حرفادون حقیقِت ندارد
[مهدی باقربیگی (بازیگر نقش مجید): دیگه نیمیخوام فیلم بازی کونم]

ترجمه «قفِس» به فارسی معیار

قفس

ورس اول:
هیشکی نبود جواب سؤال ما رو بده
نه پیرهن عثمون، نه قسم اباالفضل
هرچی ننه-بابا گفتن، گفتیم چشم
خر خوبی شدیم تهش
هیشکی نگفت به چند من خرت هست
طرف ما سسته بازار مرد و زن*
آزادی بیای بگی آزادی قدغن
از بچه کوچولوها گرفته تا پیر دم مرگ
همه میریم زیر قبر
بعد از سوختن، نیست فرقی بین چشم خشک و تر
پس اون دنیا رو بگیرین و بذارین بمونه این یکی برا من
وقتی یکی میشه بت همه، دیگه اونجا نیست فکری برا جمع
وقتی قفس میشه مکان امن، جرمه پریدن
زمین ترجیح میده ببلعتت به جا حرف زدن
پس من ترجیح میدم حرف بزنم به جا بلعیدن
کم دیدم خورشیدایی که از شب‌ها آگاهی دارن
هم مردا حوا اند و هم زنها آدمن

همخوان:
اینجا هیچ چیز خوبی خوبیت نداره
بسه خودم خوب میدونم
هیچکدوم حرفاتون حقیقت نداره
[مهدی باقربیگی (بازیگر نقش مجید): خسته شدم خسته شدم]
اینجا هیچ چیز خوبی خوبیت نداره
میخوام راهمو خودم پیدا کنم
هیچکدوم حرفاتون حقیقت نداره
[مهدی باقربیگی (بازیگر نقش مجید): دیگه نمی‌خوام فیلم بازی کنم]

ورس دوم:
پسر باید بزنه خواهرشو، نگن حاج آقا بی غیرته
لابد جمال دخترا هم جمال میّته که هرچی نبینی بهتره. نه؟ **
نبینی بهتره پس
نتیجه‌ی تجاوزت شده یه بچه‌ی پر از خشم
اشک بریز که هرچی گفتی به بچه‌ت دروغ بوده
از قداست شمشیرته این خونی که می‌چکه
فوبیایی… جمع همه خوبیایی…
راستگرا (محافظه کار)، دگرجنسگرا، مصرفگرا که شمایی
بیا پایین دایی! تاریخ پر از [امثال] توست
عاشقا رو خفه می‌کنی و پا میدی به دزد
مزد اطمینان می‌گیری و من پر از شکّ‌ام
حرف حق نمی‌شنوی اگه ندی حقّ حرفم
نمی‌تونی بشنوی سؤال بچه‌هات رو
هم‌زمان می‌پرستی خدا و نژاد رو
درد ما برای شما عایدی داره (سود داره)
برای من «شاید»ه «باید» کارِت

همخوان:
اینجا هیچ چیز خوبی خوبیت نداره
بسه خودم خوب میدونم
هیچکدوم حرفاتون حقیقت نداره
[مهدی باقربیگی (بازیگر نقش مجید): خسته شدم خسته شدم]
اینجا هیچ چیز خوبی خوبیت نداره
میخوام راهمو خودم پیدا کنم
هیچکدوم حرفاتون حقیقت نداره
[مهدی باقربیگی (بازیگر نقش مجید): دیگه نمی‌خوام فیلم بازی کنم]

* یعنی به هیچ کدوم اعتباری نیست
** اشاره به یک ضرب المثل اصفهانی: «جمال، جمال میّته، هرچقدر نبینی بهتره»

Ghafes Lyrics - English Translation

Cage

[Verse 1]
There was not a single soul answering our question
None of the mainstream thoughts in the society
We just said yes to whatever our parents told
And we turned into a nice fool at the end
Then no one asked us “what do you do now”?

Over here you can’t count on neither men nor women
You are free to tell that the freedom is forbidden
From little children to the eldest elderly,
We all go six feet under
There’s no difference between any of us after we burn

So you help yourself with the afterlife, let the current one be ours
When someone’s everyone’s idol, there’s no space for collective thinking
When the cage is the safe space, to fly is a crime
The earth prefers to swallow you whole rather than speaking
So I prefer to speak out rather than swallowing

I rarely saw the suns that are aware of the nights
All men are Eves and all women are Adams

[Chorus]
Good things are not counted as good here
Enough said, I know it very well myself
None of your words have truth in them
I am tired, I am tired

Good things are not counted as good here
I want to forge my own path
None of your words have truth in them
I don’t wanna play another role anymore

[Verse 2]
Boys have to hit their sisters in this society, so that the people won’t say they’re got no balls
It seems girls are like the dead, because you say it’s better not to see their beauty, huh? *
So better not to see at all,
Because the consequence of your rape is an angry child
Cry a river since everything you told your child was a lie
This dripping blood is from the holiness of your blade
You’re the phobia itself,
thinking you’re the accumulation of everything that’s good:
Conservative, Heterosexual and a consumer

Come on down! The history is full of your types
You suffocate lovers and let the thieves run amok
You have to feel assured since you’re getting paid for it
While I’m full of doubt
You won’t hear the truth if you don’t give me the right of speaking

You can’t even hear your child’s questions
You worship both God and your race at the same time
Our pain benefits you
Your “must” is just a “maybe” for me

[Chorus]
Good things are not counted as good here
Enough said, I know it very well myself
None of your words have truth in them
I am tired, I am tired

Good things are not counted as good here
I want to forge my own path
None of your words have truth in them
I don’t wanna play another role anymore

* An Isfahani proverb says: It’s better not to see the beauty of the dead.